• مجهز بودن تمامی کلاس ها به سیستم شبکه کامپیوتری ، صوتی و تصویری

• صد ها عنوان کتاب و فلش کارت و وسایل کمک آموزشی

• فضای بازی و برگزاری برنامه های علمی و تفریحی در داخل آموزشگاه

• حضور روانشناس و جلسات مشاوره ماهانه به والدین

• اعطای مدرک رسمی پس از پایان دوره