مجهز بودن تمامی کلاس ها به سیستم شبکه کامپیوتری ، صوتی و تصویری

صد ها عنوان کتاب و فلش کارت و وسایل کمک آموزشی

فضای بازی و برگزاری برنامه های علمی و تفریحی در داخل آموزشگاه

حضور روانشناس و جلسات مشاوره ماهانه به والدین

اعطای مدرک رسمی پس از پایان دوره