فضاها و امکانات آموزشی مجموعه رنگین کمان

  • مجهز بودن تمامی کلاس ها به سیستم شبکه کامپیوتری ، صوتی و تصویری
  • صد ها عنوان کتاب و فلش کارت و وسایل کمک آموزشی
  • فضای بازی و برگزاری برنامه های علمی و تفریحی در داخل آموزشگاه
  • حضور روانشناس و جلسات مشاوره ماهانه به والدین
  • اعطای مدرک رسمی پس از پایان دوره